ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ .EU DOMAIN NAMES 6/12/2023

Την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου από 7:00 π.μ. ως 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος δε θα είναι δυνατή η κατοχύρωση, ανανέωση, μεταφορά και επεξεργασία στα EU domains λόγω εργασιών συντήρησης στο Μητρώο .eu domain names (EURid).


Due to maintenance work on Wendnesday the 6th of  December 2023 from 07:00 a.m. to 10:00 a.m. local Greece time, the .eu domains will not be available for registration, renewal, transfer & conduction.